Vedtekter

§1 Navn
Klubbens navn er Sjøtrollet Dykkerklubb.

§2 Formål
Sjøtrollet Dykkerklubb skal være åpen for alle med gyldig dykkersertifikat. Klubbens formål er å gi medlemmene muligheter til trygg og sikker dykking, og å gi informasjon i dykkerrelaterte emner. Ansvaret for klubbens aktiviteter ligger hos styret.

All dykking i klubbregi skal utføres i samsvar med klubbens retningslinjer. En dykkeleder leder aktivitetene, og alle dykk skal loggføres.

Klubben skal kunne gi nye dykkere et variert og sikkert dykketilbud. Klubben vil også søke å utvikle seg selv og sine medlemmer, slik at den kan tilby stadig mer givende dykking, og bygge opp om medlemmenes interesse.

§3 Årsmøte
Årsmøtet holdes hvert år i løpet av første kvartal. Styret skal sende skriftlig innkallelse i desember og påminnelse med saksliste senest to uker før møtet. Forslag til saker som skal behandles på årsmøte må være hos styret senest fire uker før møtet, slik at forslagene kan sendes ut til medlemmene sammen med saksliste.

Et årsmøte er beslutningsdyktig med de medlemmer som er til stede. Det forutsettes fornyet medlemskap for å ha stemmerett.

Årsberetning og revidert regnskap skal legges frem og godkjennes, og inneværende års medlemskontingent skal godkjennes.

Innkomne saker skal behandles.

Det skal velges styre (se § 5), en revisor (medlem) og valgkomité (to medlemmer).

Det kan også velges spesielle underkomiteer (turkomité, festkomité etc.).

Leder velges for ett år, mens de øvrige styreverv velges for to år. Øvrige verv velges for ett år. Ved frafall i en valgperiode velges det for den resterende del av perioden. Styret kan velge en stedfortreder frem til neste årsmøte. I spesielle tilfeller kan årsmøte forandre styrets sammensetning midt i en valgperiode.

Alle valg kan foretas muntlig hvis det ikke foreligger krav om skriftlig valg.

To medlemmer velges til å underskrive årsmøtereferatet.

Beslutninger og valg foretas med simpelt flertall. Kun avgitte stemmer teller. Se forøvrig § 9 og § 10.

§4 Ekstraordinært årsmøte
Det kan holdes ekstraordinært årsmøte når styret ønsker det eller når en tredjedel av medlemmene krever det.

Innkalling skal foretas på samme måte som til ordinært årsmøte. Saksliste skal sendes ut sammen med innkallingen.

§5 Styret
Styret skal bestå av fem medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Minst ett av styrets medlemmer skal komme fra båtgruppa. Båtgruppa har rett til ytterligere ett av styrevervene dersom båtgruppa ønsker dette.

Alle styremedlemmene må innkalles til styremøter, og for å gjøre vedtak må minst tre av medlemmene være tilstede.

Lederen er ansvarlig for klubbens drift. Denne innkaller til og leder styremøter, og ser til at det blir avholdt medlemsmøter. Lederen er ansvarlig for styrets årsberetning.

Nestleder overtar lederens oppgaver ved dennes fravær, og skal ellers assistere lederen.

Sekretæren skal føre protokoll over styremøtene og medlemsmøtene. Referatene skal godkjennes av styret og arkiveres.

Kasserer fører klubbens regnskap på en for klubben hensiktsmessig måte.

Økonomiske avgjørelser foretas av styret. Styret har ikke anledning til å pantsette klubbens eiendeler. Regnskapet skal gjennomgås av revisor (se § 3) og fremlegges revidert på årsmøtet.

Leder og kasserer har signaturrett for klubben i fellesskap.

Styret kan oppnevne spesialkomiteer etter behov, og pålegge dem spesielle oppgaver.

§6 Båtgruppa
Båtgruppa skal bestå av de godkjente båtførerne, eller et utvalg blant disse.

Minst en fra båtgruppa skal sitte i styret gjennom ett av styrevervene. Dersom flere fra båtgruppa velges inn i styret, bestemmer båtgruppa selv hvem som skal være båtgruppa sin koordinator på styremøtene.

Båtgruppas oppgave er å overvåke tilstanden til klubbens båt, og ta initiativer til reparasjoner og vedlikehold. Båtgruppa skal også koordinere bruken av båten.

§7 Medlemskap
Som medlemmer kan opptas personer med gyldig dykkersertifikat. Styret kan avvise en søknad om medlemskap om det finner særlige grunner for dette. Styret kan også utvise et medlem fra klubben ved gjentatte brudd på klubbens retningslinjer, og etter flere advarsler.

§8 Kontingent
Kontingenten skal betales forskuddsvis, og innen 1. februar. Medlemmer som ikke har betalt før fristens utløp vil ikke få tilsendt skriftlig informasjon fra klubben, og vil bli strøket fra medlemslisten ved utgangen av juli samme år.

§9 Vedtektsendringer
Endringer i vedtektene kan kun foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringer krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§10 Oppløsning
Klubben kan oppløses på et ordinært årsmøte, og det skal være 2/3 flertall av de avgitte stemmene for dette. Forslaget om oppløsning skal følge innkallingen. Klubbens eiendeler skal da tilfalle et av årsmøte bestemt formål, avgjort ved simpelt flertall.

Vedtektene er á jour pr 03.03.2018